Zas a znova

Kurátorka výstavy: Tereza Nováková
Termín výstavy: 12. 12. 2018 – 18. 1. 2019
Vystavující umělci: Conrad Armstrong, Tereza Kopecká, Pavel Matoušek, Milan Mikuláštík, Alice Morey,
Martin Papcún, Kateřina Szymanski a Artur Magrot, Iza Rutkowská, Petra Gupta
Valentová, Markéta Váradiová, Martin Vlček, Martin Zet
Výstava Zas a znova tematizuje prostředí, místo, paměť a historii v procesu transformace. Je mozaikou přístupů k „prostoru pro dílo“. Vyjadřuje neukotvený pocit v navrácení smyslu oběhu, opětovném použití, nalezení nové funkce, zachování tradic a zároveň vytváří mentální prostor pro přijetí své identity. Základním tématem je reinterpretace místa, představení ideální formy, objektu nebo myšlenky.
Objektová a intermediální tvorba vybraných autorů se vztahuje k historii lidstva, paměti materiálu nebo symbolu i odrazu sebe samých. Rehabilitují zájem o okolní prostředí ve smyslu reprezentace, záznamem skutečnosti a zachováním ducha místa. Osobnosti pocházejí z rozdílných tvůrčích i teritoriálních oblastí, stávají se pro okolní komunitu nepostradatelnými a umělecké aktivity tvoří většinou mimo oficiální struktury. Více či méně vědomě budují prostor pro sdílený vztah a podněcují úvahy o obecných zákonitostech forem prezentace uměleckého díla, jeho proměnách a projektech na pomezí volného a užitého umění.
V oblastech bez své zřetelné identifikace a náplně se vyvinul cit pro změnu. Místa s kulturním účelem budují reprezentaci přispívající k novému sebeuvědomění. Jsou to záznamy minulého, ale i budoucího procesu. Vytvářejí inovativní i utopické vztahy mezi objektem a subjektem, objektem a celkem, a zvláště mezi člověkem a prostorem. Jsou pokračováním příběhu a vyjádřením touhy angažované občanské společnosti po autenticitě. Paměť, jež je základnou identity a představivosti, je stále více zatlačována a znevažována díky rychlosti proměn v okolí a nutnosti neustálého pohybu lidí. Proto je důležité se znovu navracet a důkladně zkoumat sdílené obrazy, vzpomínky a utvářet prostorové metafory a zabývat se tím, co nás reprezentuje.
Projekty na pomezí volné a desénové tvorby jsou pomyslně rozděleny do tří prolínajících se okruhů: reprezentace a lidská paměť; materiálové, formální a socio-kulturní hranice prostoru; osobní vztah k místu.
Výstava je součástí disertačního projektu Terezy Novákové v rámci oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jan Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt se zabývá zkoumáním výtvarných aktivit v podmínkách komunitně budovaných a revitalizovaných multifunkčních kulturních prostor. Výstavní projekt je podpořen grantem v rámci Studentské grantové soutěže Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajským úřadem Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
Doprovodný program:
12. 1. 2019 — Tvůrčí odpoledne a diskuze s umělcem Conradem Armstrongem a autorkou projektu Izou Rutkowskou
16. 1. 2019 — Komentovaná prohlídka s kurátorkou a autory

Foto: Jiří Dvořák