TEKTONIKA PAMĚTI

Termín výstavy: 18. 12. – 22. 1. 2015
Vystavující: Adéla Babanová, Štěpánka Bláhovcová, Miroslav Hašek, Katarína Hládeková, Romana Horáková, Blanka Kirchner, Magdaléna Kuchtová, Dominik Lang, Monsters, Katarína Poliačiková, Pavla Sceránková, Rudolf Samohejl, Štěpánka Sigmundová, Tereza Sochorová, Jaroslav Varga
Koncepce výstavy vychází z diplomové práce MgA. Lucie Machové Fenomén paměti v českém a slovenském umění mladé generace, kterou autorka obhájila v roce 2013 v rámci Kurátorských studií na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Anny Vartecké, Ph.D. Práce se zabývala re-konstruktivní složkou paměti, dynamikou paměťových procesů, vzpomínkou a osobní historií, které jsou důležitými inspiračními zdroji mladé generace umělců.
Jedním ze dvou impulzů pro vznik této práce byla kniha německého literárního teoretika a kulturního antropologa Andrease Huyssena Přítomnost minulého – urbánní palimpsesty a politika paměti (2003), kde se autor obrací i ke způsobům přenosu a uchovávání osobní paměti. Představuje tak čtenáři člověka jako bytost přirozeně reagující na vnější svět, když si na základě vlastních vzpomínek vytváří svou historii a hledá své místo ve světě. Inspirativní je Huyssenovo uvažování o některých projevech současného umění, ve kterých nachází stopy minulosti a které přibližuje pomocí literárněvědné metafory palimpsestu, tj. textu skrytého pod jiným textem, ať už v doslovném významu fragmentů záměrně odstraněného textu nahrazeného na témže mediu textem novým, nebo v přeneseném významu vícevrstevných textů postmoderních.
Druhým silným motivem byla site-specific instalace Dominika Langa Spící město. 2011 představená na benátském Bienále 2011, kde byl divák svědkem střetu dvou sochařských principů formou nikdy nerealizovaného uměleckého dialogu syna s otcem.Práce si vybírá specifické oblasti paměti, na něž se jednotlivě soustředí: Rodinná historie, Osobní a společná paměť, Paměť a vnímání, Paměť místa, Deníky. Tyto okruhy pak výstava přibližuje z pohledu jedné generace lidí narozených v letech 1980–89. Konkrétní díla jsou tak výběrem z tvorby českých a slovenských autorů opakovaně se ve svém umění vracejících k minulosti.
Výstava se zaměřuje také na generační specifičnost, shody a rozdíly v uměleckých strategiích práce se vzpomínkou.
Spojení česko-slovenské scény vychází z přirozených vazeb těchto dvou zemí, které do roku 1992 nedělila žádná hranice. I dnes mají mnoho společného. Geograficky, politicky a také uměleckohistoricky. Do velké míry jsou akademická prostředí obou států stále propojena. Silná je fluktuace studentů i pedagogů, umělecké přehlídky a soutěže jsou cílené na česko-slovenskou oblast.
Součástí doprovodných materiálů k výstavě jsou také osobní rozhovory s autory, kteří v nich popisují iniciační momenty vlastní tvorby a způsoby, jakými zacházejí se vzpomínkami.
Výstavu TEKTONIKA PAMĚTI doprovodí program komentovaných prohlídek, které více představí tvorbu vystavujících umělců a umělkyň a také hlouběji rozvedou téma rekonstrukce paměti a její strategie v současném umění. Připraveno je také setkání s některými autory. Informace o výstavě a doprovodném programu naleznete na www.armaturka-usti.cz nebo na www.gef.cz.