MOVING ARTISTS

Termín výstavy: 22. října – 28. listopadu 2009
Participující umělci: Jens Besser a Kata Huszár (Dresden), Jiří Kirchner (Ústí nad Labem), Anke Binnewerg a
Antje Seeger (Dresden), Silvie Milková (Ústí nad Labem), David Buob (Berlin), Pavel Mrkus (Ústí nad Labem), Thomas Helbig a Knuth Heller (Berlin), Jan Prošek (Ústí nad Labem), Nadin Reschke (Berlin), Marc Redford (Ústí nad Labem), Daniel Rode (Dresden), Blanka Svatošová (Ústí nad Labem)
Kurátoři výstavy: Frank Eckhardt a Michal Koleček
Hlavním tématem projektu moving artists je umělecké zpracování fenoménu migrace umělců v rámci kulturních center regionu Labe/Elbe, tedy především v Drážďanech a Ústí nad Labem. Kurátoři projektu Frank Eckhardt a Michal Koleček se nad problematikou pohybu umělců či umění zamýšlejí z různých úhlů pohledu. Projekty zastoupené na výstavě tyto oblasti zpracovávají z pozic geografického sousedství a fyzické vzdálenosti (Jan Prošek), historické vzájemnosti a reflektování místní tradice (Anke Binnewerg & Antje Seeger, Marc Redford), individuálního transferu konkrétních uměleckých pozic z periferie do kulturních center (Jens Besser & Kata Huszár, Thomas Helbig & Knuth Heller, Jiří Kirchner, Silvie Milková) či technologických posunů ve vnímání artefaktů a jejich projekce do globálního mediálního prostoru (David Buob, Pavel Mrkus, Nadin Reschke). Zároveň je toto téma v dílech některých autorů zobecněno do roviny hledání základních mentálních podmínek fenoménu pohybu, a to ve smyslu přenosu významu či vzniku nových překvapujících
konotačních spojení (Daniel Rode, Blanka Svatošová). 
Leitmotivem výstavy moving artists je tedy reflexe osobní zkušenosti člověka (umělce) žijícího uvnitř daného sociálního a urbánního rámce, ale též na pomezí  dvou kdysi rozdělených světů. Na základě akcentování a analýzy společných momentů minulosti, zejména obdobně prožívané post-socialistické transformace a hledání nové lokální identity v období evropské a celosvětové globalizace, se přizvaní autoři rozhodli "otestovat" specifika komunity žijící obrazně i doslovně na opačné straně téhož pohoří. Oba regiony představují hraniční území svých států. Z přirozenosti jim vlastní se jejich celkové fungování i osobní rozhled obyvatel odvíjely po většinu historických epoch od vzájemného předávání zkušeností, obchodních styků i migračních přesunů. Dějiny obou měst vždy zohledňovaly události, které se právě odehrály u sousedů. I z těchto důvodů převládá v daných lokalitách umění, které reflektuje interkulturní vazby a je charakteristické hlubokým sociálním obsahem. 
Kurátoři Frank Eckhardt a Michal Koleček zastupují kulturní organizace, které sehrávají klíčovou roli v procesu institucionalizace místních uměleckých komunit (Centrum současného umění Motorenhalle Drážďany a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem společně s Galerií Emily Filly v Ústí nad Labem). Města Ústí nad Labem a Drážďany v pozici dvou reprezentantů současného urbánního a sub urbánního prostředí představují exemplární příklad míst generujících silné příběhy, intenzivní vztahy i dynamické momenty napětí. Na základě osobních autorských přístupů a vlastních zkušeností v těchto centrech současné vizuální kultury pro výstavu moving artists vznikla řada uměleckých děl odrážejících aktuální podobu středoevropského výtvarného umění.
Výstava moving artists je pořádána za podpory těchto institucí a fondů: Ziel 3 – Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo kultury České republiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Město Ústí nad Labem, Česko-německý fond budoucnosti.