Hra na náhodu

Termín výstavy: 20. 10. –19. 11. 2010
Umělci: David Adam, Jaroslav Dufek, Harun Farocki, Todd Forsgren, Miroslav Hašek, Zdena Kolečková, Lucas Langlet, Tamara Moyzes, Jakub Štěpánek, Iva Š. Tattermuschová, Vladimír Turner, Shlomi Yaffe
Hostující odborníci: doc, PhDr. Kristina Kaiserová; Ing. arch. Jan Jehlík; Mgr. Martin Krsek; Ing. arch. Matěj Páral; RNDr. Miroslav Šašek, Csc; Mgr. Alena Wegerová
Kurátoři: Zdena a Michal Kolečkovi
Mezinárodní výstava Hra na  náhodu navazuje na spolupráci Fakulty umění a designu UJEP s městem Ústí nad Labem v oblasti zviditelnění sociálních témat formou uměleckého vizuálního zpracování. Prostřednictvím výstavy se dostává do popředí industriální předměstí Ústí nad Labem - Předlice. Kurátorský až aktivisticky pojatý přístup zapojit do mezinárodní přehlídky zahraniční a čes­ké umělce v přímé konfrontaci se studen­ty a absolventy FUD UJEP, jež budou ve svých dílech reagovat na aktuální sociální atmosféry Předlic dokládá, že i umělec­kým projektem lze upozornit na společen­ské problémy. Předlice v historii prošly po druhé sv. válce odsunem původního nčmec­kého obyvatelstva, po roce 1990 se Předli­ce staly ghettem sociálně vyloučených osob a v současnosti se jedná o oblast s vysokou koncentraci romské populace, jež se podílí na devastaci původní zástavby. Projekt Hra na náhodu je produkčně zajimavě propojený s výzkumným projektem The Art of Urban Intervent ion ve spoluprací s Muzeem města Ústí nad Labem a obecně prospěšnou spo­lečností Člověk v tísni. Prezentaci projektu Ústí/Aussig - Architektura na severu Čech na výstavě spolu s interaktivní možnos­tí přístupu na webovou doménu projektu (aussig.mysteria.cz) si lze přímo na výsta­vě vytvořit představu o architektonickém vývoji města Ústí nad Labem. Výstava se tak stává zajímavým skloubením dokumen­tace a přímé vizuální interpretace problémů předměstí Ústí nad Labem - Předlic. Poukázáním na industriální klima Předlic, které historicky prošly intenzivní důlní těž­bou, jež ovlivnila sociální složeni obyvatel, uvádí návštěvníky výstavy do autentického problému. Součásti výstavy je aktivní par­ticipování přizvaných odborníky, jejichž texty spolu s dokumentačním obrazových materiálem se stávají plnohodnotnou sou­částí výstavy a vedle vystavených děl velmi dobře dokreslují objektivní obraz o součas­ném stavu Předlic. Zapojeny jsou do výsta­vy i místní děti, jež měly možnost se zapojit aktivně umělecky do programu vernisáže. Lze zde také nalézt dokumentaci fotografií se souhrnným textem o letošním meziná­rodním workcampu který pořádala orga­nizace Človčk v tísni letos poprvé v rámci nově otevřeného centra pro maminky s dět­mi. Dále výstavu doplňuji umělecké pro­jekty ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem, které pořádá FUD UJEP. Výstava Hra na náhodu se takto stává tzv. kolektivní uměleckou akci vizuálních umělců, designérů, historiků, muzejníků a sociálních pracovníků. Hned u vchodu dominuje videoinstalace nčmeckého fil­maře s českými kořeny Haruna Farockiho s názvem Dělníci opouštějící továrnu v je­denácti dekádách z roku 2006. Po válce jeho rodina musela opustit sudetoněmecký Jičín a přemístila se do Berlína. Harun Fa­rocki je především znám svými experimen­tálními filmy a propracovanými videoinsta­lacemi. Dále se na výstavě můžeme setkat s videi reagujícími na rasovou diskrimina­ci. Lze zde shlédnou videoinstalaci Tamary Moyzes TV t-error nebo video Základní škola Předlice od Miroslava Haška. Samotný vizuální styl výstavy navržený grafický­mi designéry Jakubem Štěpánkem a Ivou Š. Tattermuschovou je založen na hře ve fontů značky výstavy - sprejové šablony která vytváří z každé pozvánky a plakátu originál. Designéři jsou zde také zastoupeni mapou jež vznikla ve spolupráci s Muzeem města Ustí nad Labem, jež dokládá slavnou industriální éru Předlic. Mapa byla vydána v limitované edici 100 kusů sítotiskových grafických listů. Většinu vystavených ar­tefaktů nelze vyjmout z výstavy a bez kontextu výstavního tématu ztrácejí  na své autenticitě a na svém významu. Chátrající industriální atmosféra spolu s poukázáním na sociální složení obyvatel Předlic se stali hlavní inspirací většiny vystavujících.
Lenka Sýkorová