Diplomky 12

Termín výstavy: 30. 5 . – 29. 6. 2012
Komisař expozice: doc. ak. mal. Ilja Bílek
Výstava diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku a studia. Tento rok se svými závěrečnými pracemi bude prezentovat více než 110 studentů, z toho přes 60 se svými bakalářskými pracemi a více než 50 studentů bude obhajovat práce diplomové. Závěrečné práce představí tvorbu všech ateliérů: Aplikovaná a reklamní fotografie, Fotografie, Digitální média, Interaktivní média, Performance, Time-based média, Grafický design I a II, Vizuální design, Přírodní materiály, Sklo, Oděvní a textilní tvorba, Design interiéru, Design keramiky a Produktový design. Internacionální přesah školy reflektující aktuální trendy dokumentuje skutečnost, že své diplomové projekty předkládají také studenti z ateliéru Photography s výukou vedenou v anglickém jazyce. Své diplomové práce zároveň obhajují studenti navazujícího magisterského studia oboru Kurátorská studia.Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je mladá, dynamicky se rozvíjející škola poskytující komplexní vícestupňové vzdělání v oborech výtvarného umění a designu. Atraktivně vybavená a strukturovaná instituce klade důraz na rozvoj tvůrčích aktivit studentů a pedagogů ve spolupráci s organizacemi působícími v regionu i v zahraničí. Tvůrčí umělecké, teoretické a vědecké výstupy se cíleně prolínají s aktuálním společenským kontextem a přispívají k rozvoji nových postupů, trendů a strategií v oblasti kulturního života kraje a širší středoevropské oblasti. Posilování profesionality, institucionálního zázemí a internacionalizace fakulty upevňuje její roli v rámci českého vysokého uměleckého školství. Vedle vzdělávacích aktivit fakulta podporuje nezávislé studentské projekty i uměleckou činnost pedagogů a studentů a nabízí široké možnosti v oblasti tvůrčích aktivit, a to jak ve formě vlastního galerijního zázemí, tak také prostřednictvím podpory uměleckých projektů realizovaných ve spolupráci s českými a zahraničními výstavními institucemi.