Michal Kalhous — Rýč, míč, klíč
Jako host výstavy představuje Michaela Thelenová soubor „Až se vrátíš domů z práce, bude
krásně uklizeno…“.

Kurátor výstavy: Michal Koleček
Tato výstava představuje mé rodinné a domácnostní introspektivní snažení, jehož výsledkem jsou fotografie, ve kterých věci, situace běžného života mohou nabývat obecnější nebo symbolický význam. Domov a výchovu dětí vnímám i jako prostor vycházející z pochopení a přijetí svých nových rolí. Výsledkem tohoto uvědomění a uvědomění si tvorby prostoru domova a tvorby v prostoru domova není jen artefakt, ale hlavně svobodná, sebevědomá tvůrčí bytost a ji obklopující prostředí důvěry a bezpečí. Záměrem je ukázat obyčejný život, jehož všední každodennost a zdánlivá jednotvárnost nemusí být zatěžující banalitou, emocionálním skleníkem a deprimujícím vězením, které brání svobodnému využití a rozvíjení našich vlastních schopností.
Prožití a pochopení obyčejnosti, všední každodennosti a jednotvárnosti mohou být vnímány i jako cesta k sebepoznání, otevření se světu, úžasu z bytí, zjemnění vnímání a možnost k získání zkušeností, které odhalují hluboký smysl života potvrzovaný smrtí. Vystavené fotografie mají kromě jiného prověřit i schopnosti a možnosti mé obrazové komunikace.
Ve Šternberku 14. ledna 2011 Michal Kalhous
Tato výstava představuje mé rodinné a domácnostní introspektivní snažení, jehož výsledkem jsou fotografie, ve kterých věci, situace běžného života mohou nabývat obecnější nebo symbolický význam. Domov a výchovu dětí vnímám i jako prostor vycházející z pochopení a přijetí svých nových rolí. Výsledkem tohoto uvědomění a uvědomění si tvorby prostoru domova a tvorby v prostoru domova není jen artefakt, ale hlavně svobodná, sebevědomá tvůrčí bytost a ji obklopující prostředí důvěry a bezpečí. Záměrem je ukázat obyčejný život, jehož všední každodennost a zdánlivá jednotvárnost nemusí být zatěžující banalitou, emocionálním skleníkem a deprimujícím vězením, které brání svobodnému využití a rozvíjení našich vlastních schopností.
Prožití a pochopení obyčejnosti, všední každodennosti a jednotvárnosti mohou být vnímány i jako cesta k sebepoznání, otevření se světu, úžasu z bytí, zjemnění vnímání a možnost k získání zkušeností, které odhalují hluboký smysl života potvrzovaný smrtí. Vystavené fotografie mají kromě jiného prověřit i schopnosti a možnosti mé obrazové komunikace.
k razantnímu průniku fotografického média do prostoru vizuální tvorby (Bernd a Hilla Becherovi, Jeff Wall, Barbara Kruger, Thomas Ruff). Michal Kalhous přitom uvnitř své generace vždy zaujímal specifickou pozici. Působí totiž mimo kulturní centra na venkově v moravském Šternberku, ale především přistupuje asi nejradikálněji k problematice vztahu zaznamenávaného tématu a estetické formy jeho obrazu. Navazujíc na teorii ready-mades Marcela Duchampa, Kalhous fotografuje jaksi mimoděk a vybírá si předměty či situace, které provokují svojí indiferentností. Banalita či dokonce ošklivost jeho „modelů“ se přitom stávají otevřeným polem pro autorovu sofistikovanou práci s kompoziční a vypjatě výrazovou stránkou jeho fotografií. Tu navíc ještě autor prohlubuje řazením jednotlivých snímků do obsahově ucelených sérií, ve kterých každý záběr či detail sehrává podstatnou roli v procesu komunikace a uchopení díla divákem. Výstava Michala Kalhouse Rýč, míč, klíč je současně první prezentací dokončené praktické části disertační práce v rámci studia  oktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Začíná tak tradice veřejných představení disertačních prací, neboť ambicí fakulty je klást důraz jak na kvalitu samotných výstupů doktorského studia, tak také na kontext, ve kterém budou realizovány či vystaveny. Prestižní prostředí Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je přitom ideálním místem pro začátek této tradice, a to vzhledem k jejímu ambicióznímu mezinárodnímu výstavnímu programu i vzhledem k dlouhodobé intenzivní vzájemné spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V budoucnosti však budou jednotlivé disertační práce prezentovány i v řadě dalších významných českých uměleckých institucí.
V Českém ráji – Krčkovicích 16. ledna 2011 Michal Koleček

Výstava je součástí disertační práce Michala Kalhouse „Výtvarný umělec a jeho rodinné inspirace“ v rámci studia doktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Realizace disertační práce Michala Kalhouse je podpořena Studentským grantem v rámci Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.