IN OPTIMA FORMA

Termín výstavy: 5. 5.– 28. 5. 2011
Výstava s názvem IN OPTIMA FORMA je projektem studentů oboru Kurátorská studia, realizovaného Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem. Téma výstavy vychází z objektu samotné galerie, který je přizvanými umělci dle konkrétních dostupných dispozic modifi kován. Prostor galerie se rozšiřuje o prvky, vycházející z ní samotné a zároveň i z jejího bezprostředního okolí, kterým je jak industriální areál bývalé Severočeské armaturky, tak sociální klima, utvářené obyvatelstvem města Ústí nad Labem. IN OPTIMA FORMA je snahou o hledání „ideální“ formy vyjádření. Život formy přitom nezachycují jen samostatná díla, ale především divákova pozornost vůči jejich funkčním vazbám na samotný výstavní celek. O jeho nových gramatických pravidlech se tak dovídáme dík míšení autorských řečí s řečí čerstvě konstituovaného prostoru.

Z galerie se stává laboratoř pro výzkum forem, vynikajících na pozadí celého výstavního prostoru v několika klíčových podobách s příbuznými vyzněními. Jsou zde přítomny práce , jež by bylo možno označit jako zapomenuté struktury, díla stávající se součástí prostoru jako jeho formální stvrzující doplňky i parazitující aktivní narušitelé. Galerie přitom funguje jako místo, v němž je díky ne příliš nápadným - prostoru takřka inherentně patřícím - vystaveným pracím (Samohejl, Janoutová) možné znovuobjevit a zakusit nikdy nenaplněné architektonické předpoklady budovy. S konceptem modifi kace samotného galerijního vybavení (Hrubeš, Olivová) či zdůraznění skrytých struktur (Kunc), podněcujícím v divákovi představu pohybu, tím, že ho k ní přímo nutí (Dašek).

Umělcům vlastní, více či méně zřetelná, míra ztotožnění se s daným prostorem, dovoluje libovolně přetvářet
a individuálním způsobem „vyprávět“ vztahy na povrchu i uvnitř galerie. Tak vzniká i volná skupina děl, která vytváří cosi, co lze popsat jako obléhání zevnitř - především pomocí světla, a to buď formou iluze (Vajd/Alt, Novák, Vacek) nebo refl exí toho, co se reálně nachází v jejich blízkém okolí (Kopecký, Fabo, Berdych). Tyto objekty a fotografi e opět fungují jako prostorová cvičení, pátrají po podobách formy jakožto výrazu určitého procesu. Do výstavy IN OPTIMA FORMA je taktéž zapojena řada konceptuálních děl, majících v divákovi vyvolat nový
pohled nejen na prostor plný zapomenutých struktur a cvičných iluzí, ale i na možnosti formy samé, jež se mimo areálu Severočeské armaturky (Pfeiff er, Darom) a města Ústí nad Labem (Galbavý) obrací zejména k zapojení divácké aktivity (Urválek, Maštera). Ideální forma není usilováním umělců o dokonalý tvar či jakýkoli jiný estetický horizont, je jen volným naznačováním rozmanitých podob respektive pojetí forem, které se ve svých nejzazších podobách mohou nečitelně skrývat (Pustějovský) či dokonce rozpouštět a mizet (Ono).

 S výstavou v Galerii Emila Fily souvisí projekt studentky kurátorství Veroniky Zajačikové, jež požádala jednotlivé autory o zaslání skic, poznámek, záznamů – prvotních návrhů, zde později realizovaných, které coby bezprostřední záznam myšlenky – idey uměleckého díla nashromáždila a chystá se v době od 12. do 16.5. prezentovat na akci OPEN STUDIOS během svého rezidenčního pobytu v ISCP (International Studio & Curatorial Program) v New Yorku. Tato výstava bude kopírovat prostorový rozvrh a umístění děl v GEF a stane se tak jejím předobrazem. Součástí projektu bude konfrontace s videozáznamem z reálné výstavy probíhající v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.

Výstava získala podporu z Rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Posilování regionální funkce UJEP v oblasti spolupráce s výstavními institucemi Ústeckého kraje, jehož řešitelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je v roce 2011 organizován s laskavou podporou následujících institucí:
Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.