Kreativní zóna EDU
Obecný popis kurzů: 
Cyklus vzdělávacích aktivit je zaměřen na pedagogy, lektory a edukátory a pracovníky v kreativních odvětvích zaměřených na výtvarné umění, divadlo a hudbu. Jednotlivé kurzy budou realizovány pro danou oblast vždy samostatně a kladou si za cíl rozšířit možnosti dalšího vzdělávání, zprostředkovat nové trendy a seznámit s aktuálním vývojem v umění dané oblasti. 

Kurz bude sestávat z teoretických přednášek a prezentací vedených odborníky z akademického a profesionálního prostředí. Tyto teoretické bloky budou potom doplněny speciálními praktickými workshopy, kde si frekventanti vyzkouší možné způsoby aplikace obecných znalostí a dovedností do praxe, výuky a podobně. Frekventanti kurzu po jeho absolvování získají vhled do aktuálního dění v dané oblasti (výtvarné umění, divadlo, hudba) a osvojí si postupy, s jejichž pomocí budou moct dále rozvíjet propojování formálního a neformálního vyučování, podporovat originalitu a kreativitu svých žáků a studentů, napomáhat jim k rozvoji kompetencí vedoucích k porozumění umění a aktivnímu zájmu o kulturu nebo vlastní tvorbu.

počet kurzů: 5 z každé oblasti, tj 15 kurzů celkem
počet účastníků: max 15 účastníků na jednu oblast, tj 45 celkem
časová dotace jednotlivých kurzů: 1 seminář v cyklu – 3 hodiny, tj celkem 45 výukových hodin

Určeno pro:
pedagogy výtvarné výchovy, společenských věd, lektory galerií a muzeí, pracovníky v kreativním průmyslu, studenty uměleckých, filozofických a pedagogických oborů
DIvadlo
Kurz si klade za cíl rozšířit možnosti dalšího vzdělávání, zprostředkovat nové trendy a seznámit s novým vývojem v oblasti divadla. Kurz bude sestávat z teoretických přednášek a prezentací vedených odborníky z akademického a profesionálního prostředí (herci, režiséři, producenti, kostýmní návrháři, akademičtí pracovníci). V jednotlivých blocích se účastníci seznámí s procesem tvorby divadelní inscenace (volba dramatického textu a jeho převedení do jevištní podoby hry, scénografie, režie, produkce).

Tyto teoretické bloky budou potom doplněny speciálními praktickými workshopy, kde si frekventanti budou moci vyzkoušet možné způsoby aplikace obecných znalostí a dovedností do předpokládané výuky a podobně. Kurz může účastníkům sloužit jako didaktická pomůcka k pochopení tématu a jeho kreativního zpracování.

Přehled plánovaných kurzů, témat a zapojených lektorů:

1/ Padesát barev divadla
2. 6. od 20.00

Jak vypadá současná divadelní scéna? Jak vzniká divadelní hra? Kam se ubírají trendy a jaké jsou nároky současného divadelního publika?
Dozvíte se v prezentaci Filipa Nuckollse & Jana Kvasničky, která vám odkryje i zákulisí přípravy a realizace divadelních projektů. 
Filip Nuckolls – režisér na volné noze, dříve kmenový režisér Divadla v Celetné i Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde působil i jako i jako umělecký šéf. Spoluzakladatel nezávislého divadla M.U.T. a divadla 6:16.
Jan Kvasnička – zakladatel a dlouhodobý ředitel festivalu KULT, který se od roku 1995 koná v Ústí nad Labem, zakladatel divadla KULT, které se specializuje na projekty ve veřejném prostoru a v současnosti ředitel Kulturního střediska města Ústí nad Labem.
přednáška proběhne v Domě kultury - Kinosál

2/ Termín bude upřesněn
Cesta od nápadu až ke vzniku divadelní hry. Teoretická prezentace. Lektor: Jan Kvasnička je dlouhodobý ředitela umělecký šéf divadelního festivalu KUL|T, který se od roku 1995 koná v Ústí nad Labem a představuje aktuální žánry performativního umění a alternativního divadla.

3/ Termín bude upřesněn
Návrh a výroba kostýmů a scény. Praktický workshop. Jan C. Lobl a Iva Zochová. 

4/  Termín bude upřesněn
Herecký workshop, improvizace, práce s rekvizitou. Praktický workshop. Lektor: Jakub Folvarčný

5/  Termín bude upřesněn
Dramatizace textu a režie. Praktický workshop: Filip Nuckolls
HUDBA
Hudební blok kurzu si klade za cíl provést účastníky řadou aspektů souvisejících se zvukovou a hudební tvorbou, od základu fyzikality zvuku po úvod do skladby pomocí kombinace digitálních technologií a elektronických nástrojů. Cílem seminářů je přiblížit svět elektronického zvuku a hudby a připravit pevnou půdu pro výuku dětí a dospívajících se zájmem v této oblasti. Důležitou rovinou je také nabourání stereotypů o elektronické hudbě jako odvětví ryze taneční klubové scény, a seznámení se se současnými trendy na poli elektronické zvukové tvorby jako samostatného směru, tak i součástí světa výtvarného umění a divadla.

Přehled plánovaných kurzů, témat a zapojených lektorů:
1/2/ Zvuk jako jev
přesunuto - termín bude upřesněn
Teoretický seminář s praktickým výstupem, kde se účastníci dozví o tom, jak se tvoří zvuk, zjistí jeho fyzikální specifika a různé techniky záznamu zvuku. Hlavním cílem dílny je naučit se základům digitální postprodukce zvuku. Frekvence, ekvalizace, analogové a digitální nahrávání, vinyl, kazetová páska, samplování – tyto a další pojmy se v dílně účastníci naučí. Vše od vzniku po záznam média zvuku.
Prosíme případné účastníky, aby si na kurz přinesli vlastní laptop.
Lektor: Jan Krombholz, absolvent KVK PF UJEP a doktorand tamtéž, dlouhodobě se zabývá praktickým i teoretickým zkoumání v oblasti zvuku a hudby, ale také jeho edukativními možnosti a přesahy v oboru.

3/ Poslouchat sami sebe a svět kolem nás
Datum: čtvrtek 13. 4. od 17:00
Workshop
Abychom hudbu tvořili, potřebujeme se nejdříve naučit poslouchat. Kurz navazuje na sérii přednášek Ticho. Pausa. Odpočinek. na Kunstuniversität Linz, kde lektorka se studenty se věnovala vývoji praxi poslechu v terénu. Dílna je praktická, jejím cílem je vypracovat postupy, které studentům a pedagogům umožní citlivý přístup k následné praxi, naučit se analyzovat slyšené a najít správnou strategii při tvorbě.
Lektorka: Polina Khatsenka

4/ Jak zní elektřina
Datum: sobota 22. 4. od 15:00
Workshop
Dílna se věnuje analogové i digitální zvukové syntéze. Účastníci se dozví praktické aspekty zvukové tvorby za použití syntezátorů, které doslova přetvářejí elektrický proud. Nahlédnou dovnitř procesu, který se odehrává pokaždé, když hudebník zapne elektronický nástroj: vstupní elektřina je modelována rozličnými součástkami.
Součástí bude teoretický úvod i praktické ukázky a pokusy.
Lektor: Jan Hrubeš

5/ Kompozice a improvizace
Datum: úterý 2. 5. od 17:00


Přednáška
Vyvrcholení série, dílna zahrnuje všechny znalosti získané z předchozích části. Účastníci * ce  už znají jednotlivé etapy zvukové tvorby a postupy potřebné ke zpracování  zvuku.Lektorka seznámí účastníky s principy kompozice, které mohou napomoci k vytvoření kvalitní skladby, a ke kterým většinou vzniká i partitura. Opakem komponované hudby pak může být , improvizace, kdy skladba vzniká v reálném čase. A nebo kombinace obého - komprovizace.
Lektorka: Natálie Pleváková
Výtvarné umění: 

Kurz se zaměřuje na poskytnutí aktuálních informací z vývoje současného výtvarného umění, jeho tendencí a také strategie současného výstavního provozu (podoba současné expozice směrem k divákovi). Důležitým leitmotivem kurzu je především diskuze o podobách prezentace a interpretace současného umění, jeho tématech a úloze v současném životě. Účastníci kurzu budou rozvíjet možnosti nových tvůrčích přístupů ke vzdělávací činnosti, zapojení poznatků z teoretických seminářů do výuky nebo praxe. 

Přehled plánovaných kurzů, témat a zapojených lektorů:

1/ Dream on
Datum: 29. 3. od 17:00
Trendy současného výtvarného umění, současná témata, galerijní expozice a její proměny. Teoretická prezetace. Lektor: Mgr. Eva Mráziková, Ph.D. – odborná asistentka Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP, kurtorka a ředitelka Galerie Emila Filly. Odborně se věnuje současnému umění, současnému galerijnímu provozu a vztahu mezi uměním a publikem v instituci. Součástí její dizertační práce bylo vytvoření lektorského centra při Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a podpora edukativních a socializačních aktivit.
2/ myslet na diváka
Datum:  14. 3. od 17:00
Zprostředkování výtvarného umění, interpretace uměleckého díla, možnosti zapojení výtvarného umění a návštěvy výstavní instituce do výuky, propojení se vzdělávacími obsahy definovanými v RVP. retická prezentace. Lektorka: Mgr. Dagmar Myšáková, Ph.D. – odborná asistentka Katedry výtvarné kultury PF UJEP, dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti zprostředkování výtvarného umění a jeho praktické aplikace do výukové praxe. Své poznatky shrnuje v čerstvě vydané knize Myslet na diváka; Výstava jako prostředí informálního učení. 
3/ Termín bude upřesněn
Intermedialita, prostor a materiál ve výtvarném umění. Instalace a propojování různých výtvarných technik a médií v tvorbě. Praktický workshop. Lektorka: prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. – vedoucí ateliéru Photography na FUD UJEP, umělkyně spjatá s krajem severočeských Sudet, její tvorba velmi citlivě propojuje reflexi historických, společenských a ekologických aspektů konkrétní oblasti.

4/ EDUKACE V GALERII
12. 4. od 16:00
Jak propojovat aktuální výtvarnou scénu a instituce s výukou či praxí? Galerijní edukace, pracovní listy, zpětná vazba ve výuce. Praktický workshop. Lektorky: Dagmar Myšáková, Mgr. Šárka Studecká – a dospívající v různých školních i kulturních institucích v Ústeckém kraji.

5/ Termín bude upřesněn
Práce s různými materiály a návrat rukodělnosti do současného výtvarného umění. Praktický workshop. Lektorka: Mgr. Markéta Váradiová, PhDr., odborná asistentka FUD UJEP, umělkyně věnující se prostorové a instalační tvorbě. Váradiová pracuje s klasickými materiály a tecnikami jejich zpracování v nových kontextech – dřevo, ocel, zrcadlo, světlo, sklo a pod.