Kreativní zóna EDU
Obecný popis kurzů: 
Cyklus vzdělávacích aktivit je zaměřen na pedagogy, lektory a edukátory a pracovníky v kreativních odvětvích zaměřených na výtvarné umění, divadlo a hudbu. Jednotlivé kurzy budou realizovány pro danou oblast vždy samostatně a kladou si za cíl rozšířit možnosti dalšího vzdělávání, zprostředkovat nové trendy a seznámit s aktuálním vývojem v umění dané oblasti. 

Kurz bude sestávat z teoretických přednášek a prezentací vedených odborníky z akademického a profesionálního prostředí. Tyto teoretické bloky budou potom doplněny speciálními praktickými workshopy, kde si frekventanti vyzkouší možné způsoby aplikace obecných znalostí a dovedností do praxe, výuky a podobně. Frekventanti kurzu po jeho absolvování získají vhled do aktuálního dění v dané oblasti (výtvarné umění, divadlo, hudba) a osvojí si postupy, s jejichž pomocí budou moct dále rozvíjet propojování formálního a neformálního vyučování, podporovat originalitu a kreativitu svých žáků a studentů, napomáhat jim k rozvoji kompetencí vedoucích k porozumění umění a aktivnímu zájmu o kulturu nebo vlastní tvorbu.

termín: Listopad 2022 – Březen 2023
počet kurzů: 5 z každé oblasti, tj 15 kurzů celkem
počet účastníků: max 15 účastníků na jednu oblast, tj 45 celkem
časová dotace jednotlivých kurzů: 1 seminář v cyklu – 3 hodiny, tj celkem 45 výukových hodin

Určeno pro:
pedagogy výtvarné výchovy, společenských věd, lektory galerií a muzeí, pracovníky v kreativním průmyslu, studenty uměleckých, filozofických a pedagogických oborů
Část 1

Výtvarné umění: 

Kurz se zaměřuje na poskytnutí aktuálních informací z vývoje současného výtvarného umění, jeho tendencí a také strategie současného výstavního provozu (podoba současné expozice směrem k divákovi). Důležitým leitmotivem kurzu je především diskuze o podobách prezentace a interpretace současného umění, jeho tématech a úloze v současném životě. Účastníci kurzu budou rozvíjet možnosti nových tvůrčích přístupů ke vzdělávací činnosti, zapojení poznatků z teoretických seminářů do výuky nebo praxe. 

Přehled plánovaných kurzů, témat a zapojených lektorů:

1/ Trendy současného výtvarného umění, současná témata, galerijní expozice a její proměny. Teoretická prezetace. Lektor: Mgr. Eva Mráziková, Ph.D. – odborná asistentka Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP, kurtorka a ředitelka Galerie Emila Filly. Odborně se věnuje současnému umění, současnému galerijnímu provozu a vztahu mezi uměním a publikem v instituci. Součástí její dizertační práce bylo vytvoření lektorského centra při Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a podpora edukativních a socializačních aktivit.
 
2/ Zprostředkování výtvarného umění, interpretace uměleckého díla, možnosti zapojení výtvarného umění a návštěvy výstavní instituce do výuky, propojení se vzdělávacími obsahy definovanými v RVP. retická prezentace. Lektorka: Mgr. Dagmar Myšáková, Ph.D. – odborná asistentka Katedry výtvarné kultury PF UJEP, dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti zprostředkování výtvarného umění a jeho praktické aplikace do výukové praxe. Své poznatky shrnuje v čerstvě vydané knize Myslet na diváka; Výstava jako prostředí informálního učení. 

3/ Intermedialita, prostor a materiál ve výtvarném umění. Instalace a propojování různých výtvarných technik a médií v tvorbě. Praktický workshop. Lektorka: prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. – vedoucí ateliéru Photography na FUD UJEP, umělkyně spjatá s krajem severočeských Sudet, její tvorba velmi citlivě propojuje reflexi historických, společenských a ekologických aspektů konkrétní oblasti.

4/ Jak propojovat aktuální výtvarnou scénu a instituce s výukou či praxí? Galerijní edukace, pracovní listy, zpětná vazba ve výuce. Praktický workshop. Lektorky: Dagmar Myšáková, Mgr. Šárka Studecká – a dospívající v různých školních i kulturních institucích v Ústeckém kraji.

5/ Práce s různými materiály a návrat rukodělnosti do současného výtvarného umění. Praktický workshop. Lektorka: Mgr. Markéta Váradiová, PhDr., odborná asistentka FUD UJEP, umělkyně věnující se prostorové a instalační tvorbě. Váradiová pracuje s klasickými materiály a tecnikami jejich zpracování v nových kontextech – dřevo, ocel, zrcadlo, světlo, sklo a pod.
Část 2

DIvadlo
Kurz si klade za cíl rozšířit možnosti dalšího vzdělávání, zprostředkovat nové trendy a seznámit s novým vývojem v oblasti divadla. Kurz bude sestávat z teoretických přednášek a prezentací vedených odborníky z akademického a profesionálního prostředí (herci, režiséři, producenti, kostýmní návrháři, akademičtí pracovníci). V jednotlivých blocích se účastníci seznámí s procesem tvorby divadelní inscenace (volba dramatického textu a jeho převedení do jevištní podoby hry, scénografie, režie, produkce).

Tyto teoretické bloky budou potom doplněny speciálními praktickými workshopy, kde si frekventanti budou moci vyzkoušet možné způsoby aplikace obecných znalostí a dovedností do předpokládané výuky a podobně. Kurz může účastníkům sloužit jako didaktická pomůcka k pochopení tématu a jeho kreativního zpracování.

Přehled plánovaných kurzů, témat a zapojených lektorů:

1/ Současná divadelní scéna, trendy a současné publikum. Teoretická prezentace. Lektorři: Filip Nuckolls a Jan Kvasnička. Filip Nuckolls je absolventem oboru režie na Katedře činohry pražské DAMU. Už za studií založil společně se svými spolužáky Vladimírem Čepkem, Thomasem Zielinskim a Jánem Šimkem nezávislé divadlo M.U.T., zároveň začal působit v Divadelním spolku Kašpar v Divadle v Celetné, kde je dodnes kmenovým režisérem. V letech 2005 až 2015 byl zároveň angažován jako kmenový režisér v Činoherním studiu Ústí nad Labem (v letech 2011 až 2015 i jako umělecký šéf). V roce 2016 stál i u zrodu divadla 6:16, které v současné době hraje v pražském prostoru Jatka 78. Se souborem činohry DJKT v minulosti nastudoval Shakespearův Sen noci svatojánské, Tylovu Drahomíru a Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka, zkoušení R.U.R. je tedy jeho čtvrtou plzeňskou inscenací.

2/ Cesta od nápadu až ke vzniku divadelní hry. Teoretická prezentace. Lektor: Jan Kvasnička je dlouhodobý ředitela umělecký šéf divadelního festivalu KUL|T, který se od roku 1995 koná v Ústí nad Labem a představuje aktuální žánry performativního umění a alternativního divadla.

3/ Návrh a výroba kostýmů a scény. Praktický workshop. Jan C. Lobl a Iva Zochová. 

4/  Herecký workshop, improvizace, práce s rekvizitou. Praktický workshop. Lektor: Jakub Folvarčný
5/  Dramatizace textu a režie. Praktický workshop: Filip Nuckolls
Část 3

HUDBA
Hudební blok kurzu si klade za cíl provést účastníky řadou aspektů souvisejících se zvukovou a hudební tvorbou, od základu fyzikality zvuku po úvod do skladby pomocí kombinace digitálních technologií a elektronických nástrojů. Cílem seminářů je přiblížit svět elektronického zvuku a hudby a připravit pevnou půdu pro výuku dětí a dospívajících se zájmem v této oblasti. Důležitou rovinou je také nabourání stereotypů o elektronické hudbě jako odvětví ryze taneční klubové scény, a seznámení se se současnými trendy na poli elektronické zvukové tvorby jako samostatného směru, tak i součástí světa výtvarného umění a divadla.

Přehled plánovaných kurzů, témat a zapojených lektorů:

1/2/ Zvuk jako jev. Teoretický seminář s praktickým výstupem, kde se účastníci dozví o tom, jak se tvoří zvuk, zjistí jeho fyzikální specifika a různé techniky záznamu zvuku. Hlavním cílem dílny je naučit se základům digitální postprodukce zvuku. Frekvence, ekvalizace, analogové a digitální nahrávání, vinyl, kazetová páska, samplování – tyto a další pojmy se v dílně účastníci naučí. Vše od vzniku po záznam média zvuku.
Lektor: Jan Krombholz, absolvent KVK PF UJEP a doktorand tamtéž, dlouhodobě se zabývá praktickým i teoretickým zkoumání v oblasti zvuku a hudby, ale také jeho edukativními možnosti a přesahy v oboru.

3/ Poslouchat sami sebe a svět kolem nás. Workshop. Lektorka: Polina Katchenko. Abychom hudbu tvořili, potřebujeme se nejdříve naučit poslouchat. Kurz navazuje na sérii přednášek Ticho. Pausa. Odpočinek. na Kunstuniversität Linz, kde lektorka se studenty se věnovala vývoji praxi poslechu v terénu. Dílna je praktická, jejím cílem je vypracovat postupy, které studentům a pedagogům umožní citlivý přístup k následné praxi, naučit se analyzovat slyšené a najít správnou strategii při tvorbě.

4/ Jak zní elektřina. Lektor: Jan Hrubeš. Dílna se věnuje analogovému elektronickému zvuku. Účastníci se dozví praktické aspekty zvukové tvorby za použití syntezátorů, které doslova přetvářejí elektrický proud. Účastníci nahlédnou dovnitř procesu, který se odehrává pokaždé, když hudebník zapne elektronický nástroj: vstupní elektřina je modelována rozličnými součástkami a tvaruje hudební souzvuky.

5/ Kompozice a improvizace. Lektorka: Natálie Pleváková. Vyvrcholení série, dílna zahrnuje všechny znalosti získané z předchozích části, kdy účastníky už jsou obeznámeni se všemi etapy zvukové tvorby, potřebné k vytvoření kvalitní skladby. Lektorka seznámí účastníky s principy kompozice, kde se ke zvuku přistupuje ve více fázích a většinou vzniká notový zápis anebo zvuková koláž, a improvizace, kde skladba vzniká v reálném čase.